III Obradoiro Dual: Proceso de selección do Persoal e do Alumnado-traballador - Resultados finais
PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR DO OBRADOIRO

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS CANDIDATAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA PARTICIPAR NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO COMO ALUMNADO-TRABALLADOR DO PROXECTO E LISTA DE RESERVA

Reunido o Órgano de selección establecido o día 2 de novembro, unha vez comprobado que non se teñen presentado alegacións ao proceso de selección do alumnado-traballador, procede a elevar a definitiva a Lista de persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como alumnado-traballador do proxecto e Lista de reserva (DESCARGAR AQUI). Resúmese de seguido:


Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) de novembro, 11:00: xuntanza co alumnado-traballador finalmente seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 6 de novembro.


PUNTUACIÓN DE VALORACIÓN DE MÉRITOS A A PERSOAS CANDIDATAS ADMITIDAS QUE SUPERARON A PROBA PRÁCTICA E NON FORON EXCLUÍDAS NA ENTREVISTA

Reunido o Órgano de selección establecido, unha vez valorado os méritos das persoas candidatas admitidas que superaron a proba práctica e non foron excluídas na entrevista, acordan publicar a Puntuación da Fase 3 Valoración de méritos (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) Ata 31 de outubro (ata as 20:00): Alegacións ao acordo das puntuacións publicadas. As citadas alegacións deben ser xustificadas. A forma de envío da alegación é a través do correo obradoiro.montesdevigo@gmail.com  e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 2 de novembro: xuntanza do Órgano de Selección, se procede, e publicación da Lista das persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como traballadores do proxecto e da Lista de reserva. Asemade, comunicación cos candidatos/as seleccionados para trasladarlle o resultado.

c) de novembro, 11:00: xuntanza co alumnado-traballador finalmente seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 6 de novembro.


PUNTUACIÓN DA ENTREVISTA A PERSOAS CANDIDATAS ADMITIDAS QUE SUPERARON A PROBA PRÁCTICA

Reunido o Órgano de selección establecido e realizada a Entrevista Persoal acordan publicar a Puntuación da Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI). Nesta entrevista determínanse persoas candidatas que non reúnen requirimentos físicos, sendo motivo de exclusión do proceso de selección.

Adicionalmente, o Órgano de selección procede coa Fase 3 Valoración de méritos, estando previsto a publicación da súa puntuación o 30 de outubro de 2023


PUNTUACIÓN DA PROBA PRÁCTICA A PERSOAS CANDIDATAS ADMITIDAS

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliada a Proba práctica acordan publicar a Lista de persoas candidatas que superan a mesma (apto/a) e que pasan á Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:
a) 30 de outubro, 13:00: Fase 2 Entrevista persoal


 LISTA DE PERSOAS CANDIDATAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS (30/10/23)

Reunido o 30 de outubro o Órgano de selección establecido, despois de ter convocado a 50 persoas candidatas en base á tramitación da Oferta pública realizada pola Oficina de Emprego, e unha vez avaliadas as solicitudes presentadas xunto coa correspondente documentación en tempo e forma, acordan publicar a seguinte Lista definitiva de persoas candidatas para a Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas) para os postos de alumnado-traballador (DESCARGAR AQUI). Ter presente que 1 indica admitido/a e 0 indica excluído/a, indicando nese caso o motivo.

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 30 de outubro ata as 11:00: Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos. Ao rematar esta fase, o Órgano de selección procederá a valorar a citada proba, publicando a Lista de persoas admitidas que superan a Proba de aptitude e/ou de coñecementos e pasan á Fase 2 Entrevista persoal
b) 30 de outubro, 13:00: Fase 2 Entrevista persoal______________________________________________________________________________

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS CANDIDATAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA PARTICIPAR NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO COMO PERSOAL DO PROXECTO E LISTA DE RESERVA

Reunido o Órgano de selección establecido o día 31 de outubro, unha vez comprobado que non se teñen presentado alegacións ao proceso de selección do persoal, procede a elevar a definitiva a Lista de persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como persoal do proxecto e Lista de reserva (DESCARGAR AQUI). Resúmese de seguido:

Nos casos do Docente e da Administrativa, ao non haber máis candidatos presentados, non hai lista de reserva.

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 2 de novembro, 10:00: xuntanza co persoal seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 6 de novembro.


PUNTUACIÓN DE VALORACIÓN DE MÉRITOS A DIRECTOR/RA

Reunido o Órgano de selección establecido, unha vez valorado os méritos das persoas candidatas admitidas acordan publicar a Puntuación da Fase 3 Valoración de méritos (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) Ata 30 de outubro: Alegacións ao acordo das puntuacións publicadas. As citadas alegacións deben ser xustificadas. A forma de envío da alegación é a través do correo obradoiro.montesdevigo@gmail.com  e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 31 de outubro: xuntanza do Órgano de Selección, se procede, e publicación da Lista das persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como Director/ra do proxecto e da Lista de reserva.

c) 2 de outubro, 10:00: xuntanza co Director/ra finalmente seleccionada para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 6 de novembro.


PUNTUACIÓN DA ENTREVISTA A DIRECTOR/RA

Reunido o Órgano de selección establecido e realizada a Entrevista Persoal acordan publicar a Puntuación da Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección procede coa Fase 3 Valoración de méritos, estando previsto a publicación da súa puntuación o 28 de outubro de 2023

PUNTUACIÓN DA PROBA A DIRECTOR/RA

Unha vez convocados formalmente os candidatos para o 28 de outubro, presentáronse os candidatos admitidos, que cumprían os requisitos mínimos e polo tanto pasaron á Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas) para o posto de Director/ra que tivo lugar de seguido.

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliado a Proba de aptitude/e coñecementos acordan publicar a Lista de persoas candidatas que superan a mesma e que pasan á Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:
a) 28 de outubro, 12:30: Fase 2 Entrevista persoal


PUNTUACIÓN DE VALORACIÓN DE MÉRITOS A ADMINISTRATIVA

Reunido o Órgano de selección establecido, unha vez valorado os méritos da candidata admitida acordan publicar a Puntuación da Fase 3 Valoración de méritos (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) Ata 30 de outubro: Alegacións ao acordo das puntuacións publicadas. As citadas alegacións deben ser xustificadas. A forma de envío da alegación é a través do correo obradoiro.montesdevigo@gmail.com  e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 31 de outubro: xuntanza do Órgano de Selección, se procede, e publicación da Lista das persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como Administrativa do proxecto e da Lista de reserva.

c) 2 de outubro, 10:00: xuntanza coa Administrativa finalmente seleccionada para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 6 de novembro.


PUNTUACIÓN DA ENTREVISTA A ADMINISTRATIVA

Reunido o Órgano de selección establecido e realizada a Entrevista Persoal acordan publicar a Puntuación da Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección procede coa Fase 3 Valoración de méritos, estando previsto a publicación da súa puntuación o 28 de outubro de 2023


PUNTUACIÓN DA PROBA A ADMINISTRATIVA

Unha vez convocadA formalmente a candidata para o 28 de outubro, presentouse a candidata admitida, que cumpría os requisitos mínimos e polo tanto pasou á Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas) para o posto de Administrativa, que tivo lugar de seguido.

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliado a Proba de aptitude/e coñecementos acordan publicar a Lista de persoas candidatas que superan a mesma e que pasan á Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:
a) 28 de outubro, 10:30: Fase 2 Entrevista persoal


PUNTUACIÓN DE VALORACIÓN DE MÉRITOS A DOCENTE

Reunido o Órgano de selección establecido, unha vez valorado os méritos do candidato admitido acordan publicar a Puntuación da Fase 3 Valoración de méritos (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) Ata 30 de outubro: Alegacións ao acordo das puntuacións publicadas. As citadas alegacións deben ser xustificadas. A forma de envío da alegación é a través do correo obradoiro.montesdevigo@gmail.com  e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 31 de outubro: xuntanza do Órgano de Selección, se procede, e publicación da Lista das persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como Docente do proxecto e da Lista de reserva.

c) 2 de outubro, 10:00: xuntanza co Docente finalmente seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 6 de novembro.


PUNTUACIÓN DA ENTREVISTA A DOCENTE

Reunido o Órgano de selección establecido e realizada a Entrevista Persoal acordan publicar a Puntuación da Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección procede coa Fase 3 Valoración de méritos, estando previsto a publicación da súa puntuación o 27 de outubro de 2023

PUNTUACIÓN DA PROBA A DOCENTE

Unha vez convocados formalmente cinco candidatos/as para o citado día, presentouse Fco José Bacelar Teruelo (7324XXXXX), que cumpría os requisitos mínimos e polo tanto pasou á Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas) para o posto de Experto/a docente, que tivo lugar de seguido.

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliado a Proba de aptitude/e coñecementos acordan publicar a Lista de persoas candidatas que superan a mesma e que pasan á Fase 2 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:
a) 27 de outubro, 12:00: Fase 2 Entrevista persoal

 LISTA DEFINITIVA EXPERTO/A DOCENTE

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliadas as solicitudes presentadas xunto coa correspondente documentación, acordan publicar a seguinte Lista definitiva de persoas candidatas para a Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas) para o posto de Experto/a docente (DESCARGAR AQUI).

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 27 de outubro ata as 10:30: Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos. Ao rematar esta fase, o Órgano de selección procederá a valorar a citada proba, publicando a Lista de persoas admitidas que superan a Proba de aptitude e/ou de coñecementos e pasan á Fase 2 Entrevista persoal
b) 27 de outubro, 12:00: Fase 2 Entrevista persoal

LISTA DEFINITIVA ADMINISTRATIVO/A E DIRECTOR/RA

Con data 26 de outubro de 2023 publicouse a Lista provisional de persoas candidatas para a Fase 1 Proba de aptitude e/ou cocñecemento (lista persoas admitidas e excluídas, abríndose un prazo de alegacións ata o 27 de outubro as 12:00.

Pasado o citado prazo recibiuse en forma e prazo unha alegación por parte de Rubén José Navarro Hernández á súa exclusión.

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliadas as solicitudes presentadas xunto coa correspondente documentación e alegacións recibidas, acordan publicar a seguinte Lista definitiva de persoas candidatas para a Fase 1 Proba de aptitude e/ou de coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas)  (DESCARGAR AQUI).


LISTA PROVISIONAL ADMINISTRATIVO/A E DIRECTOR/RA

 Reunido o Órgano de selección o xoves 26 de outubro e avaliadas as solicitudes presentadas para os postos de Administrativo/a e Director/ra xunto coa correspondente documentación, acorda publicar a Lista provisional de persoas candidatas para a Fase 1 Proba de aptitude e/ou coñecementos (lista persoas admitidas e excluídas) (DESCARGAR AQUI)

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 27 de outubro, ata as 12:00: alegacións ao acordo recollido no documento de Lista provisional. As citadas alegacións deben ser xustificadas e aportar as evidencias que acreditan a improcedencia da motivación exposta para a exclusión da persoa candidata. A forma de envío da alegación é a través do correo obradoiro.montesdevigo@gmail.com e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 27 de outubro, 12:30: xuntanza do Órgano de selección para analizar as alegacións que poida haber e adoitar o acordo definitivo de persoas candidatas admitidas para a Fase 1 Proba de aptitude e/ou coñecementos.

c) 28 de outubro: celebración das Probas de aptitude e/ou coñecemento e das Entrevistas persoais na sede de Montes de Vigo (Rúa Estrada Xeral de Valladares - Pedregal nº 6 36314-Vigo), no seguinte horario: 10:00 (Administrativo/a), 11:00 (Director/ra)

Máis información do proceso de selección (Bases reguladoras, Documentos de solicitude, etc) pinchando AQUI.
Nombre

Actualidade,154,Destacado,96,eventos,14,
ltr
item
Montes de Vigo: III Obradoiro Dual: Proceso de selección do Persoal e do Alumnado-traballador - Resultados finais
III Obradoiro Dual: Proceso de selección do Persoal e do Alumnado-traballador - Resultados finais
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW1kU709XzvdrAeD1JofRn1OZkIa86H4ELQhrfJpFBaCmVnbgWeoL5MiRE2dHEI1BX77oE3Tfkzq2UeCn6J4wSaPeflf7siwl7y3akr5_fRc3bA0DnFYsfJzJq62JynlPUwd1Ca_MLfCukdBBNeW-PUMamhCzEUkF4HyB_5GMulKWozbaYkVgsojf6pkvY/w640-h418/Imaxe%20para%20Blog.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW1kU709XzvdrAeD1JofRn1OZkIa86H4ELQhrfJpFBaCmVnbgWeoL5MiRE2dHEI1BX77oE3Tfkzq2UeCn6J4wSaPeflf7siwl7y3akr5_fRc3bA0DnFYsfJzJq62JynlPUwd1Ca_MLfCukdBBNeW-PUMamhCzEUkF4HyB_5GMulKWozbaYkVgsojf6pkvY/s72-w640-c-h418/Imaxe%20para%20Blog.jpg
Montes de Vigo
https://www.montesdevigo.org/2023/10/obradoiro-lista-provisional-1.html
https://www.montesdevigo.org/
https://www.montesdevigo.org/
https://www.montesdevigo.org/2023/10/obradoiro-lista-provisional-1.html
true
8322081761724650788
UTF-8
Tódolos artigos están cargados Non se atopou ningún artigo VER TODO Ler máis Responder Cancelar resposta Borrar Por Inicio PÁXINAS ARTIGOS Ver Todo RECOMENDADO PARA TI CATEGORÍA ARQUIVO BUSCAR TÓDOLOS ARTIGOS Non se atopou ningunha coincidencia coa túa solicitude Volver a Inicio Domingo Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Dom Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Xan Feb Mar Abr Maio Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Agora mesmo Fai 1 minuto $$1$$ minutes ago Fai 1 hora $$1$$ hours ago Onte $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago Fai máis de 5 semanas Seguidores Seguidos ESTE CONTIDO ESTÁ BLOQUEADO PASO 1: Compartir coas túas redes sociais PASO 2: Fai click no enlace da túa rede social Copiar todo Seleccionar todo Este contido foi copiado no teu portapapeis Non se puido copiar, por favor preme [CTRL]+[C] (ou CMD+C con Mac) para copiar