Obradoiro forestal dos Montes de Vigo 2021-2022

OBRADOIRO FORESTAL DOS MONTES DE VIGO 2021-2022: PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN

APRAZAMENTO DO INICIO DO OBRADOIRO POR RENUNCIA DA DOCENTE O 15/10/21 E PROCEMENTO A SEGUIR (OFERTA PÚBLICA DE PRAZA DE DOCENTE ATA O 21/10/21) | Lista de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal para experto/a docente | Lista final da selección de experto docente

1. Introdución | 2. Bases Reguladoras | 3. Oferta pública para alumnado-traballador (ver Listados publicados, Puntuación Entrevista, Puntuación Avaliación obxectiva, Lista final e Lista de reserva) | 4. Convocatoria pública para o persoal (ver Listados publicados, Puntuación Entrevista, Puntuación Avaliación obxectiva, Lista final e Lista de reserva) |  5. Contacto

APRAZAMENTO DO INICIO DO OBRADOIRO E PROCEDEMENTO A SEGUIR

O día 15 de outubro, as 8:25 horas, no momento do inicio do curso, Montes de Vigo recibe a comunicación da renuncia da docente que previamente tiña aceptado a praza. Por tal motivo vese na obriga de solicitar o aprazamento do citado inicio de curso.

Comunicado coa Xefatura Territorial de Emprego de Vigo, outorgase un aprazamento do inicio do curso ata o 29 de outubro.

O propio 15 de outubro, unha vez renunciado o único reserva existente, procédese a realizar unha Oferta pública a través da Oficina de Emprego de López Mora (VER OFERTA PÚBLICA e ANEXO II)

O calendario aberto é o seguinte:
- Ata o mércores 21 de outubro, 19:00: Presentación de solicitudes ao posto de Experto/a docente por correo electrónico (info@montesdevigo.org)
- Mércores 21 outubro, 20:00. Xuntanza do Órgano de selección. Publicación, se procede, da Lista de persoas candidatas que pasan á Fase 1 Entrevista persoal. 
- Xoves 22 outubro, 17:00. Fase 1 Entrevista persoal. Publicación, se procede, das Puntuacións da fase de entrevista. A continuación, o Órgano de selección realizará a Fase 2 Avaliación obxectiva e, se procede, publicará as Puntuacións da fase de avaliación obxectiva. Nese momento definirase o procedemento de alegacións á avaliación obxectiva e a data da Puntuación definitiva, para así determinar a Lista de persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como experto/a docente do proxecto.

Unha vez finalizado o proceso de selección de experto/a docente, procederase a definir a data de inicio do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo.


Lista de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal para experto/a docente

Reunido o Órgano de selección establecido e avaliada a solicitude presentada xunto coa correspondente documentación, acordan publicar a seguinte Lista de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal:

DO.3 Ramón Novo González *****899L Admitido

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 21 de outubro: celebración da Entrevista persoal na sede de Montes de Vigo (Rúa Estrada Xeral de Valladares - Pedregal nº 6 36314-Vigo), no seguinte horario: 18:00 (Experto Docente)


Lista final da selección de experto/a docente

Unha vez realizadas o día 21 de outubro as dúas fases do proceso selectivo, entrevista persoal e avaliación obxectiva, o Órgano de selección realiza a valoración final segundo o establecido no artigo 7 das Bases reguladoras específicas para persoal.

O Presidente resume provisionalmente a valoración final de Ramón Novo González *****899L: Puntuación entrevista: 4; Puntuación valoración obxectiva: 1,85; Valoración final: 5,85

O Presidente informa de que ao haber un único candidato e, ao considerarse apto para a praza de experto-docente, procede publicar a Lista das persoa candidata admitida para participar no obradoiro dual de emprego como experto-docente do proxecto (DESCARGAR AQUI)

_________________________________________________________________________________

1. INTRODUCIÓN

A Mancomunidade de Montes de Vigo (en diante, Montes de Vigo) recibiu unha subvención da Consellería de Emprego e Igualdade para a execución do obradoiro dual de emprego denominado "Obradoiro forestal nos montes de Vigo" a celebrar durante o período outubro 2021 e xullo 2022.


2. BASES REGULADORAS

En virtude da normativa que regula a citada subvención procede á publicación das Bases reguladoras do proceso de selección das persoas a contratar, que se atopan no seguinte ENLACE.


3. OFERTA PÚBLICA PARA ALUMNADO-TRABALLADOR

Selección de 12 alumnos/as-traballadores, que se realizará a través do procedemento de Oferta pública a través da Oficina de Emprego de Vigo (ver DOCUMENTO).

Polo tanto, será a citada oficina a que escolla a 36 candidatos/as para comunicarllo a Montes de Vigo, que será quen realice a correspondente selección o día 1 de outubro, as 9:00, na súa sede (Centro Social e Cultural de Valladares, Rúa Estrada Xeral de Valladares - Pedregal nº6, 36314 Vigo) (ver localización en GOOGLE MAPS)

Segundo a Oferta pública indica que na selección presentaranse as solicitudes coa correspondente documentación. O Órgano de selección valorará as solicitudes e documentación segundo o procedemento que prosegue.

3.1 Lista de persoas candidatas que pasan á Fase 1 Entrevista persoal

Reunido o Órgano de selección o venres 1 de outubro e avaliadas as solicitudes presentadas xunto coa correspondente documentación por parte das persoas candidatas á alumnado-traballador, acorda publicar a Lista de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal (lista persoas admitidas e excluídas) (DESCARGAR AQUI)

Observación: a Lista foi modificada as 12:00 por mor dun erro detectado no proceso, sendo a publicada a definitiva.

3.2 Puntuación da Fase 1 Entrevista persoal

Reunido o Órgano de selección o venres 1 de outubro, unha vez publicada a Lista de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal (lista persoas admitidas e excluídas), e valoradas as entrevistas persoais de todas as persoas candidatas admitidas ao proceso de selección do alumnado-traballador do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo, decide por unanimidade outorgar a seguinte Puntuación da Fase 1 Entrevista persoa (DESCARGAR AQUI)

3.3 Puntuación da Fase 2 Avaliación obxectiva

Reunido o Órgano de selección o venres 1 de outubro, unha vez publicada a Puntuación da Fase 1 Entrevista persoa, e valoradas segundo os baremos das Bases específicas de alumnado-traballador as circunstancias persoais e profesionais de todas as persoas candidatas admitidas ao proceso de selección do alumnado-traballador do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo, decide por unanimidade outorgar a seguinte Puntuación da Fase 2 Avaliación obxectiva (DESCARGAR AQUI)

Observación: o documento definitivo foi colgado o sábado 2 de outubro unha vez detectado erro na súa publicación.

3.4 Selección definitiva alumnado-traballador (4 outubro)

Reunido o Órgano de selección o venres 1 de outubro para realizar o proceso de selección do alumnado-traballador do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo, publica en primeiro lugar a Puntuación da Fase 1 Entrevista Persoal e, posteriormente, a Puntuación da Fase 2 Avaliación obxectiva. 

Ao mesmo tempo, abre un prazo de alegacións ata o luns 4 de outubro, ás 20:00. Recíbense alegacións. Por tal motivo, reúnese o Órgano de selección para analizar as mesmas, sendo admitidas. Unha vez revisada a valoración obxectiva incorporando esta documentación e aplicando os baremos recollidos nas bases, o resultado final da valoración dá como resultado a Lista das persoas candidatas admitidas e excluidas para participar no obradoiro dual de emprego como traballadores/as beneficiarios/as do proxecto e a Lista de Reserva (DESCARGAR).

Con este procedemento dase por finalizado o proceso de selección de alumnado-traballador, sen que caiba ulterior recurso en vía administrativa tal e como indica o artigo 8.b das bases específicas do alumnado-traballador.

En conclusión, a selección de alumnado-traballador para o Obradoiro forestal nos Montes de Vigo queda como segue:Adicionalmente, o Órgano de selección informa de que o mércores 7 outubro, as 10:00, terá lugar unha xuntanza co alumnado-traballador finalmente seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 15 de outubro.


4. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA O PERSOAL

Selección do persoal do obradoiro dual (1 experto/a docente, 1 administrativo/a e 1 director/ra), que se realizará a través do procedemento de Convocatoria pública xestionada por Montes de Vigo (ver DOCUMENTO).

Segundo as bases reguladoras, a Convocatoria pública está aberta ata o venres 24 de setembro de 2021, sendo preciso remitila por correo electrónico, xunto coa documentación, a info@montesdevigo.org

Para facilitar o proceso de cobertura da solicitude, póñense a disposición os anexos en formato pdf e doc: 

- Experto/a docente: DOC PDF

- Administrativo/a:  DOC e PDF

- Director/ra:  DOC PDF

4.1 Lista provisional de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal

Reunido o Órgano de selección o luns 27 de setembro e avaliadas as solicitudes presentadas xunto coa correspondente documentación, acorda publicar a Lista provisional de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal (lista persoas admitidas e excluídas) (DESCARGAR AQUI)

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 28 de setembro: Alegacións ao acordo recollido no presente documento. As citadas alegacións deben ser xustificadas e aportar as evidencias que acreditan a improcedencia da motivación exposta para a exclusión da persoa candidata. A forma de envío da alegación é a través do correo info@montesdevigo.org e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 29 de setembro: xuntanza do Órgano de selección para analizar as alegacións que poida haber e adoitar o acordo definitivo de persoas candidatas admitidas para a Fase 1 Entrevista persoal.

c) 30 de setembro: celebración das Entrevistas persoais na sede de Montes de Vigo (Rúa Estrada Xeral de Valladares - Pedregal nº 6 36314-Vigo), no seguinte horario: 17:00 (Experto Docente), 18:30 (Administrativa) e 19:30 (Director)

4.2 Lista definitiva de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal

Reunido o Órgano de selección o mércores 29 de setembro e ante a ausencia de alegacións á Lista provisional de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal (lista persoas admitidas e excluídas), procede a elevar a definitiva a mesma. 

Polo tanto, de seguido publícase a Lista definitiva de persoas candidatas para a Fase 1 Entrevista persoal (lista persoas admitidas e excluídas) (DESCARGAR AQUI)

Adicionalmente, o Órgano de selección informa que o 30 de setembro terá lugar a celebración das Entrevistas persoais na sede de Montes de Vigo (Rúa Estrada Xeral de Valladares - Pedregal nº 6 36314-Vigo), no seguinte horario: 17:00 (Experto Docente), 18:30 (Administrativa) e 19:30 (Director)

4.3 Puntuación da Fase 1 Entrevista persoal

Reunido o Órgano de selección o xoves 30 de setembro, pola tarde, e valoradas as entrevistas persoais de todas as persoas candidatas admitidas ao proceso de selección do persoal do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo, decide por unanimidade outorgar a seguinte Puntuación da Fase 1 Entrevista persoal (DESCARGAR AQUI)

4.4 Puntuación da Fase 2 Avaliación obxectiva

 Reunido o Órgano de selección o xoves 30 de setembro, pola tarde, unha vez publicada a Puntuación da Fase 1 Entrevista Persoal, e valoradas segundo os baremos das Bases específicas de persoal as circunstancias persoais e profesionais de todas as persoas candidatas admitidas ao proceso de selección do persoal do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo, decide por unanimidade outorgar a seguinte Puntuación da Fase 2 Avaliación obxectiva (DESCARGAR AQUI)

Adicionalmente, o Órgano de selección informa do calendario previsto a continuación:

a) 1 outubro a 4 de outubro (ata as 20:00): Alegacións ao acordo das puntuacións publicadas. As citadas alegacións deben ser xustificadas. A forma de envío da alegación é a través do correo info@montesdevigo.org e debe ir dirixida ao Presidente do Órgano de selección do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo

b) 5 outubro: xuntanza do Órgano de selección, se procede, e publicación da Lista das persoas candidatas admitidas e excluídas para participar no obradoiro dual de emprego como persoal do proxecto e da Lista de reserva.

c) 6 outubro, 10:00: xuntanza co persoal finalmente seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 15 de outubro.

4.5 Selección definitiva persoal (4 outubro)

Reunido o Órgano de selección o xoves 30 de setembro para realizar o proceso de selección do persoal do Obradoiro forestal nos Montes de Vigo, publica en primeiro lugar a Puntuación da Fase 1 Entrevista Persoal e, posteriormente, a Puntuación da Fase 2 Avaliación obxectiva. 

Ao mesmo tempo, abre un prazo de alegacións ata o luns 4 de outubro, ás 20:00. Non se recibe ningunha alegación. Por tal motivo, tal e como estaba previsto para este suposto, establécense como definitivas a Lista das persoas candidatas admitidas e excluidas para participar no obradoiro dual de emprego como persoal do proxecto e a Lista de Reserva que de seguido se recollen (DESCARGAR).

En conclusión, a selección de persoal para o Obradoiro forestal nos Montes de Vigo queda como segue:

A) Lista das persoas titulares como persoal do proxecto:

     Araceli Abalde Fernández (*****253Y): Experta docente

     Marta Comesaña Rodríguez (*****540C): Administrativa

     Xosé Antón Fernández Rojo (*****908A): Director

B) Lista de reserva

     José Manuel Meira Suárez (*****486M): Docente

Adicionalmente, o Órgano de selección informa de que o mércores 6 outubro, as 10:00, terá lugar unha xuntanza co persoal finalmente seleccionado para asinar, se procede, a Folla de aceptación e iniciar os trámites de contratación e de planificación do inicio de curso previsto para o día 15 de outubro.


5. CONTACTO

Calquera información relacionada coa convocatoria pódese solicitar no correo info@montesdevigo.org ou no teléfono 608046047

Nombre

Actualidade,107,Destacado,50,Eventos,1,
ltr
static_page
Montes de Vigo: Obradoiro forestal dos Montes de Vigo 2021-2022
Obradoiro forestal dos Montes de Vigo 2021-2022
Montes de Vigo
https://www.montesdevigo.org/p/obradoiro-forestal.html
https://www.montesdevigo.org/
https://www.montesdevigo.org/
https://www.montesdevigo.org/p/obradoiro-forestal.html
true
8322081761724650788
UTF-8
Tódolos artigos están cargados Non se atopou ningún artigo VER TODO Ler máis Responder Cancelar resposta Borrar Por Inicio PÁXINAS ARTIGOS Ver Todo RECOMENDADO PARA TI CATEGORÍA ARQUIVO BUSCAR TÓDOLOS ARTIGOS Non se atopou ningunha coincidencia coa túa solicitude Volver a Inicio Domingo Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Dom Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Xan Feb Mar Abr Maio Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Agora mesmo Fai 1 minuto $$1$$ minutes ago Fai 1 hora $$1$$ hours ago Onte $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago Fai máis de 5 semanas Seguidores Seguidos ESTE CONTIDO ESTÁ BLOQUEADO PASO 1: Compartir coas túas redes sociais PASO 2: Fai click no enlace da túa rede social Copiar todo Seleccionar todo Este contido foi copiado no teu portapapeis Non se puido copiar, por favor preme [CTRL]+[C] (ou CMD+C con Mac) para copiar